tirsdag 17. april 2018

MYTE #19 HENRYS LOV/TERMODYNAMIKKENS ANDRE LOV MOTBEVISER DRIVHUSEFFEKTEN

Henrys lov har hele tiden vært med i beregningene. De som bruker det argumentet viser at de misoppfatter problemstillingen. Dessuten viser målingene både økte konsentrasjoner i atmosfæren og i havene (som blir surere). Henrys lov motbeviser ikke at økt C02 nivå i atmosfæren forårsaker oppvarming av planeten. Henrys lov (se Henryloven) sier at løseligheten av en gass i en væske er proporsjonal med partialtrykket til gassen. Økt mengde CO2 i atmosfæren fører dermed til økt opptak i havet. Løseligheten avtar imidlertid med økende temperatur, så hvis havet blir varmere, vil det derfor gå CO2 fra havet og til lufta. Disse to prosessene virker altså hver sin vei. Målinger viser at det er den første prosessen som dominerer nå, og at havets innhold av CO2 øker, noe som bidrar til havforsuring. 
Termodynamikkens andre lov er blitt beskrevet på mange måterRudolf Clausius sa det greiest: 
"Varme kan generelt ikke strømme spontant fra et materiale ved lavere temperatur til et materiale ved høyere temperatur."
Så hvis du setter noe varmt ved siden av noe kaldt, blir det ikke varmere, og det kalde blir ikke kaldere. Det er så tydelig at det ikke nødvendigvis trenger en forsker å si det, vi vet dette fra våre daglige liv. Hvis du setter en isterning i drikken din, koker den ikke!
Skeptikerne forteller oss at fordi luften, inkludert drivhusgassene, er kjøligere enn jordens overflate, kan den ikke varme jorden. Hvis det gjorde det, sier de, det betyr at varme må flyte fra kald til varmt, tilsynelatende brudd på termodynamikkens andre lov.
Så har klimaforskere gjort en grunnleggende feil? Selvfølgelig ikke!
Jordens atmosfære er mindre i stand til å absorbere kortbølgestråling fra solen enn termisk stråling som kommer fra overflaten. Effekten av denne ulempen er at termisk stråling som rømmer ut til rommet kommer for det meste fra den kalde øvre atmosfæren, mens overflaten opprettholdes ved en vesentlig varmere temperatur. Dette kalles "atmosfærisk drivhuseffekt", og uten denne ville jordens overflate være mye kaldere.
Skeptikere ignorerer det faktum at jorden blir oppvarmet av solen, noe som utgjør hele forskjellen. 
Varme fra solen varmer opp jorden, som varmen fra kroppen holder deg varm. Jorden mister varmen til verdensrommet, og kroppen din mister varmen til miljøet. Drivhusgasser reduserer hastigheten på varmetapet fra jordens overflate, som et teppe senker hastigheten når kroppen din mister varme. Resultatet er det samme i begge tilfeller, overflaten av jorden eller kroppen din blir varmere.
Video:Temperaturen flyter selvsagt fra varm til kald, men hvis kaldere gjenstander varmes opp, selv om de holder seg under temperaturen på de varmere tingene, er det en tilbakekoblingssløyfe, fordi med lavere temperaturforskjeller blir energistrømmen redusert, slik at den allerede varmere gjenstanden varmes opp enda mer.

The second law of thermodynamics has been stated in many ways. For us, Rudolf Clausius said it best: 
"Heat generally cannot flow spontaneously from a material at lower temperature to a material at higher temperature."
So if you put something hot next to something cold, the hot thing won't get hotter, and the cold thing won't get colder. That's so obvious that it hardly needs a scientist to say it, we know this from our daily lives. If you put an ice-cube into your drink, the drink doesn't boil!
The skeptic tells us that, because the air, including the greenhouse gasses, is cooler than the surface of the Earth, it cannot warm the Earth. If it did, they say, that means heat would have to flow from cold to hot, in apparent violation of the second law of thermodynamics.
So have climate scientists made an elementary mistake? Of course not! 
The atmosphere of the Earth is less able to absorb shortwave radiation from the Sun than thermal radiation coming from the surface. The effect of this disparity is that thermal radiation escaping to space comes mostly from the cold upper atmosphere, while the surface is maintained at a substantially warmer temperature. This is called the "atmospheric greenhouse effect", and without it the Earth's surface would be much colder.
The skeptic is ignoring the fact that the Earth is being warmed by the sun, which makes all the difference.
Heat from the sun warms the Earth, as heat from your body keeps you warm. The Earth loses heat to space, and your body loses heat to the environment. Greenhouse gases slow down the rate of heat-loss from the surface of the Earth, like a blanket that slows down the rate at which your body loses heat. The result is the same in both cases, the surface of the Earth, or of your body, gets warmer.
Video: OF COURSE temperature flows from warm to cold, but if those colder things warm up, even if they stay below temperature of the warmer things, there is a feedback, because with lower temperature DIFFERENCES, the flow of energy gets reduced, so the already warmer things warm up even more.

BONUS:
Et papir som muligens har holdt liv i denne myten er dette:
Irrelevant analogies Gerlich and Tscheuschner (2009) claim to have falsified the existence of an atmospheric greenhouse effect by comparing it to a heat pump driven by an environment that is radiatively interacting with planetary atmosphere but equilibrated to the atmospheric system. Their conclusion was based on a misguided comparison between glass houses and the atmospheric greenhouse effect. A comment by Halpern et al. (2010) showed that their methods, logic, and conclusions were in error, e.g. by their attempt to apply the Clausius statement of the Second Law of Thermodynamics to only part of the process. Like Miskolczi (2010), they ignored most non-radiative heat flows applicable to the Earth's surface and atmosphere. Another similarity was publishing in a journal that did not specialise on atmopheric or planetary physics: International Journal of Modern Physics B, Condensed Matter Physics; Statistical Physics; Applied Physics. As with Miskolczi, the paper is an example of an erroneous analysis: category B.
Her debunkes det.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Magnetic poles / Earth's magnetic field

While the Earth's magnetic axis is shifting somewhat, Earth's rotational axis shifts only a little bit, mostly in response to th...